• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin zajęć z Historii Medycyny


Załącznik 1 „Regulamin zajęć”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum

Wydział Lekarski

REGULAMIN ZAJĘĆ Z HISTORII MEDYCYNY

dla studentów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1. Informacje ogólne

1.1 Zajęcia realizowane są przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

1.2 Pracownicy odpowiedzialni za realizację przedmiotu:

a. Dyrektor instytutu;

b. Koordynator przedmiotu;

c. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych rodzajów zajęć.

1.3 Miejsce, czas oraz tematykę poszczególnych form zajęć i zaliczeń określają dokumenty: plan studiów, sylabus, harmonogram i tematyka zajęć.

2. Zajęcia dydaktyczne mają formę:

Seminarium - dyskusja nad przygotowanymi zagadnieniami wspomagana prezentacjami multimedialnymi.

Wykład wygłaszany z wykorzystaniem środków wizualnych (prezentacja multimedialna).

3. Zasady uczestnictwa studenta na poszczególnych formach zajęć

Student uczestniczący w wykładach i seminariach powinien wykazywać się odpowiednią kulturą osobistą, a także właściwą postawą oraz zachowaniem. Na zajęcia student przychodzi punktualnie, schludnie ubrany, a na egzamin w stroju galowym. Podczas zajęć student nie korzysta z telefonu (jego dzwonek powinien być wyłączony), nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie pokłada się na ławce, nie używa wulgaryzmów itp.

4. Obecność na zajęciach, sposób usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności

4.1 Obecność we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa.

4.2 Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione.

Określenie sposobu usprawiedliwienia nieobecności na poszczególnych formach zajęć (w tym zaliczeniach i egzaminach) zgodnie z procedurą określającą zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach na Wydziale Lekarskim.

4.3 Sposób odrabiania nieobecności na zajęciach – dopuszcza się odrobienie seminarium z inną grupą, gdy takiej możliwości nie ma, należy zaliczyć materiał z nieobecnych zajęć u prowadzącego w godzinach jego konsultacji.

4.4 Sposób postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności – należy udać się na konsultacje do prowadzącego, wytłumaczyć się z nieobecności, zaliczyć materiał z zajęć, w których się nie uczestniczyło.

5. Zasady zaliczenia poszczególnych form zajęć:

5.1 Wykłady

a. student, aby być dopuszczony do egzaminu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich wykładach, nieobecności należy nadrobić (zaliczyć materiał z nieobecnego wykładu) podczas godzin konsultacji wykładowcy.

b. materiał realizowany w trakcie wykładów wchodzi w zakres tematyczny egzaminu z przedmiotu.

5.2 Seminarium

a. forma seminariów – na poszczególnych seminariach wybrani studenci referują przygotowane zagadnienia (wspomagając się prezentacją multimedialną), następnie na temat podjętych kwesti podejmowana jest dyskusja (możliwa także „burza mózgów”), wzbogacana czasem ciekawostkami.

b. koordynator przedmiotu/ osoba odpowiedzialna za realizację seminarium podaje do informacji studentów zakres materiału na dane zajęcia na pierwszym seminarium,

c. określenie formy zaliczenia zakresu materiału realizowanego na seminariach – kolokwium pisemne - zwolnieni z niego studenci, których aktywność na zajęciach zostanie oceniona na ocenę bardzo dobrą (na podstawie uzyskanych punktów).

6. Egzamin

a. określenie warunków przystąpienia do egzaminu - zaliczenie seminarium na ocenę pozytywną, uczestnictwo we wszystkich wykładach (zaliczony materiał z wykładów, w których student był nieobecny),

b. forma przeprowadzenia egzaminu – egzamin pisemny,

c. określenie zakresu materiału obowiązującego na egzaminie - tematyka seminarium i wykładów,

d. określenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu oraz ustalenie miejsca i terminu egzaminu – koordynator przedmiotu, który miejsce i terminy egzaminu pisemnego uzgadnia ze studentami pod koniec semestru,

e. punktacja i skala ocen – zapoznanie z nią podczas pierwszego wykładu i pierwszego terminu egzaminu,

f. informacja o ilości terminów egzaminów, do których student ma prawo podejścia – podana na pierwszym wykładzie,

g. sposób postępowania w przypadku niezaliczenia egzaminu – podana na pierwszym wykładzie.

7. Określenie zasad wglądu do poszczególnych form zaliczeń seminarium, do wyników egzaminu – podczas godzin konsultacji prowadzącego seminarium, przeprowadzającego egzamin.

1. Akademicka praworządność i uczciwość:

Określenie zasad akademickiej praworządności i uczciwości oraz zasad postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do ich naruszenia – przyłapanie studenta na oszukiwaniu, ściąganiu, podpowiadaniu innym studentom na kolokwium czy też egzaminie może skutkować wyproszeniem studenta z kolokwium albo egzaminu oraz wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

9. Kwestie nieuregulowane w przedstawionym regulaminie zajęć z przedmiotu historii medycyny pozostają w gestii dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych albo koordynatora przedmiotu.

10. Regulamin zajęć jest zgodny z Regulaminem Studiów UWM oraz procedurami obowiązującymi na Wydziale Lekarskim.

11. Student ma obowiązek zapoznać się z zasadami BHP w miejscu realizowanych zajęć oraz dyrektywy unijnej RODO.
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl