• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Decyzje Wydziału Humanistycznego w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, obowiązujące także w Instytucie Historii są umieszczone pod adresem:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia - strona Wydziału Humanistycznego (naciśnij TUTAJ)


Misja i strategia Instytutu Historii na lata 2015-2020

Działalność Instytutu Historii bardzo dobrze wpisuje się w misję Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, a co za tym idzie również Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posłannictwem Wydziału Humanistycznego UWM jest prowadzenie wszechstronnej działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych oraz realizacja badań naukowych opierających się na autonomii i niezależności światopoglądowo-politycznej. Zadania dydaktyczne i badawcze dostosowane są do potrzeb regionu i kraju w zakresie szeroko pojętej humanistyki, a w szczególności prowadzą do upowszechniania i wzbogacania kultury narodowej, kształtowania odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu oraz propagowania wartości humanistycznych.

Cele strategiczne Instytutu Historii i również pokrywają się w ze strategią Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

W zakresie dydaktyki i badań naukowych Instytut stara się sprostać potrzebie nowoczesności oraz wysokiej jakości kształcenia. Wprowadza i realizuje standardy kształcenia, dostosowane do wymogów KRK oraz Unii Europejskiej, a także do potrzeb środowiska zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur. Intensywnie rozwija wysokiej jakości badania naukowe, zwłaszcza na rzecz ochrony, upowszechniania i wzbogacania wartości humanistycznych oraz kultury narodowej, w tym dziedzictwa i tożsamości kulturowej kraju oraz regionu Warmii i Mazur.

Instytut Historii usiłuje przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego w kraju przez podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej i jakości kształcenia w celu zahamowania spadku liczby studentów w Instytucie. Przestrzega etosu akademickiego poprzez zachowywanie szacunku dla tradycji akademickich i miejsca nauk humanistycznych w uniwersytecie oraz poprzez integrację środowiska humanistycznego na Uczelni i w regionie. Zabiega o skuteczną promocję w regionie, kraju i za granicą.

Obszarami działań priorytetowych IH jest:

  • Kształcenie studentów i doktorantów – prowadzenie efektywnego i praktycznego kształcenia na kierunkach i specjalnościach, które zaspokoją indywidualne oraz społeczne aspiracje i oczekiwania, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki oraz rynku pracy w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach.
  • Wdrożenie i realizacja idei humanistycznego kształcenia ustawicznego (kształcenia przez całe życie w zakresie humanistyki – studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp., w tym również na potrzeby gospodarki).
  • Kształcenie i rozwój kadry akademickiej – podniesienie efektywności studiów doktoranckich, mobilizacja pracowników do szybszego rozwoju naukowego, a w szczególności do uzyskiwania tytułu naukowego profesora.
  • Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, wzbogacających dorobek nauki krajowej i światowej oraz publikowanie ich wyników w czasopismach wysokopunktowanych.
  • Promocja Instytutu, głównie w zakresie badań naukowych i pozyskiwania kandydatów na studia, w tym z zagranicy.


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl