• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

HISTORIA - STUDIA LICENCJACKIE

HISTORIA

STUDIA I STOPNIA                                                

W ramach studiów licencjackich dostępne są następujące specjalności:

 • Historia
 • Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie


Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40
tel.: 89 527 36 12

Zapraszamy wszystkich chętnych!


„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci i nauczycielką życia‟.

Cyceron

Jest także jedną z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filarem humanistycznego wykształcenia i myślenia.

Jako kierunek studiów, historia jest obecna w Olsztynie od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kolebki dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierunek ten daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. Nasi absolwenci pracują w szkolnictwie i administracji. Pełnią ważne funkcje państwowe i samorządowe. Tworzą tożsamość regionu, wzbogacają dorobek Polski i są ambasadorami Warmii i Mazur w świecie.


Forma studiów

Studia stacjonarne

Czas trwania studiów

3 lata > 6 semestrów wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów (m.in. historia starożytna, średniowieczna, nowożytna, XIX wieku, XX wieku, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii i wiele innych ciekawych przedmiotów).

Limit przyjęć

30 osób

Zasady rekrutacji

W systemie „nowej matury”: na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na  świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z przedmiotu.

Cel kształcenia

Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej, w organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych. Może zdobywać dodatkowe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania oraz negocjowania.

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie trwania studiów. Może zdobywać węższe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

Treści kształcenia

Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na standardach ministerialnych. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Na program studiów składają się przedmioty podstawowe (Vademecum studiów historycznych, Nauki pomocnicze historii), przedmioty kierunkowe (Historia starożytna, Prahistoria ziem polskich, Historia średniowieczna powszechna, Historia średniowieczna Polski, Historia nowożytna powszechna, Historia nowożytna Polski, Historia nowoczesna powszechna, Historia nowoczesna Polski, Historia powszechna XX w., Historia Polski XX w.), przedmioty specjalnościowe (Psychologia, Pedagogika, Dydaktyka, Emisja głosu), przedmioty specjalizacyjne (proseminaria, seminaria, wykłady ogólnouczelniane, wykłady monograficzne). Studentów I stopnia dotyczą także przedmioty z grupy: wymagania ogólne (Historia filozofii, Język obcy nowożytny, Technologia informacyjna, Wychowanie fizyczne).

Studenci zobligowani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), za co uzyskują 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

 • administracja państwowa i samorządowa,
 • instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,
 • wydawnictwa i środki masowego przekazu,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student, przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.

Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów oraz doktorów habilitowanych posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie historii.


Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych
Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki:
Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa:
Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl