• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: andrzej.kopiczko@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9834-2433

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Historia powszechna;
 • Historia Kościoła ;
 • Dzieje Warmii i Mazur.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Historia Niemiec i stosunki polsko-niemieckie;
 • Dzieje Warmii i Mazur;
 • Historia instytucji społecznych;
 • Polityka wyznaniowa;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;
 • Biografistyka.


PUBLIKACJE


Monografie

Andrzej Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 r., Olsztyn 2015, ss. 190.

Andrzej Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Olsztyn 2014, ss. 224.

Andrzej Kopiczko, Milenium pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, wstęp i opracowanie Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2013, ss. 234.

Andrzej Kopiczko, Dzieje Warmińskiej Kapituły Katedralnej, t. 2: od 1821 roku, Olsztyn 2010, ss. 150.


Rozdziały w monografiach

Andrzej Kopiczko, Diecezja warmińska w czasie podpisania drugiego pokoju toruńskiego, [w:] Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, red. S.  Achremczyk, T. Chwietkiewicz, M. Jackiewicz-Garniec, A. Kopiczko, Lidzbark Warmiński 2016, s. 69-94

Andrzej Kopiczko, Drugi pokój toruński: geneza, postanowienia i reperkusje na Warmii, [w:] Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae: wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, red. ks. T.  Garwoliński, Olsztyn 2016, s. 10-25.

Andrzej Kopiczko, Kościoły mniejszościowe i związki wyznaniowe na Warmii i Mazurach (1945-1989). Stan badań, [w:] Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej. T. 1, red. D. Krysiak, Olsztyn 2016, s. 153-177.

Andrzej Kopiczko, Księga chrztów parafii Bartąg z lat 1860-1893 jako źródło do poznania dziejów miejscowości, [w:] Nova et vetera: aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. W. Żurek, Lublin 2016, s. 113-131.

Andrzej Kopiczko, Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej, [w:] Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś: perspektywa uniwersalna i regionalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2016, s. 199-221.

Andrzej Kopiczko, Początki chrześcijaństwa w Prusach i utworzenie biskupstw w 1243 roku. Zarys problematyki, [w:] Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa: w 1050. rocznicę chrztu Polski, red. M. Lubecka, J.  Mironczuk, Ostrołęka 2016, s. 245-260.

Andrzej Kopiczko, Urodzenia i chrzty w parafii Wrzesina w świetle księgi metrykalnej z lat 1659-1806, [w:] Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 141-161.

Andrzej Kopiczko, „Caritas” w diecezji warmińskiej w latach 1945-1950. Zarys problematyki, [w:] Służyć Bogu w człowieku : praca zbiorowa, red. P. Zięba, Olsztyn 2015, s. 27-44.

Andrzej Kopiczko, Działalność „Caritas” w diecezji warmińskiej do II wojny światowej, [w:] Służyć Bogu w człowieku : praca zbiorowa, red. P. Zięba, Olsztyn 2015, s. 13-25.

Andrzej Kopiczko, Kolegium w Braniewie (do kasaty zakonu jezuitów), [w:] Cor dioecesis : 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko P.  Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 53-63.

Andrzej Kopiczko, Patrocinia św. Marii Magdaleny w diecezji warmińskiej, [w:] Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś: perspektywa uniwersalna i regionalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 13-28.

Andrzej Kopiczko, Posługa Sióstr Obliczanek, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 539-599.

Andrzej Kopiczko, Regensi Seminarium Duchownego „Hosianum” w latach 1780-1945, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 293-320.

Andrzej Kopiczko, Seminaria duchowne w Polsce. Spór o pierwszeństwo, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 45-52.

Andrzej Kopiczko, Seminarium Duchowne w Braniewie w latach 1565-1780, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 65-85.

Andrzej Kopiczko, Seminarium Papieskie w Braniewie, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 87-94

Andrzej Kopiczko, Historia parafii rzymskokatolickich po II wojnie światowej, [w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2, cz. 2, red. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński 2014, s. 229-258.

Andrzej Kopiczko, Kościół i parafia w Glotowie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1726 roku, [w:] Veritas Christi Liberat: księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 465-473.

Andrzej Kopiczko, Posługa duszpasterska jezuitów w Malborku w świetle Kroniki „Dzieje Malborskiej Rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744, [w:] Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym, red. J. Hochleitner, Malbork 2014, s. 83–102.

Andrzej Kopiczko, Św. Mikołaj - patron kościołów na Warmii, [w:] Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2014, s. 13-23.

Andrzej Kopiczko, Wybrane problemy z dziejów diecezji warmińskiej po II wojnie światowej, [w:] Wczoraj i dziś : z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej: studia i materiał, red. W. Brenda, A. Pyżewska, K. Sychowicz, Białystok 2014, s. 58-75.

Andrzej Kopiczko, Budowa struktur Kościoła katolickiego na Mazurach. Zarys problematyki, [w:] Ksiądz Karol Fox. Kapłan trudnych czasów, red. R. Skawiński, Stare Juchy 2013, s. 55–66.

Andrzej Kopiczko, Ćwierćwiecze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 15-18.

Andrzej Kopiczko, Das religiöse Leben in Marienburg (Malbork) in den Jahren 1525-1772, [w:] Die Marienburg: vom Machtzentrum des Deutschen Ordens zum Mitteleuropäischen Erinnerungsort, red. B.U. Hucker, E. Kotte, Ch. Vogel, Paderborn 2013, s. 53-69.

Andrzej Kopiczko, Diecezja warmińska za rządów bp. Józefa Drzazgi (1965–1978). Zarys problematyki, [w:] Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus, red. W. Kucharski, Wrocław 2013, s. 195–209.

Andrzej Kopiczko, Heiligelinde, [w:] Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, red. J. Bahlcke, T. Wünsch, S. Rohdewald, Berlin 2013, s. 136–148.

Andrzej Kopiczko, Kapłani z części wschodniej Mazur - męczennicy systemów totalitarnych nazizmu i komunizmu, [w:] Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Ełk 2013, s. 161-174.

Andrzej Kopiczko, Reorganizacja Kościoła katolickiego w Prusach na podstawie bulli „De salute animarum”, [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, red. J. Walkusz, Lublin 2013, s. 65–85.

Andrzej Kopiczko, Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Wojciech Ziemba, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 17-20.

Andrzej Kopiczko, Arcybiskup Senior dr Edmund Piszcz, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej : wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 21-22.

Andrzej Kopiczko, Biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej dr Jacek Jezierski, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn  2012, s. 25-26.

Andrzej Kopiczko, Biskup Senior prof. dr hab. Julian Andrzej Antoni Wojtkowski, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 23-24.

Andrzej Kopiczko, Reorganizacja administracyjna Kościoła w Polsce w 1992 roku i jej uwarunkowania, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej : wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 29-45.

Andrzej Kopiczko, Z dziejów archiwów kościelnych w Polsce, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Warszawa 2012, s. 139-152.

Andrzej Kopiczko, Dzieje parafii w Butrynach, [w:] Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. I. Lewandowska, Purda-Olsztyn 2012, s. 115-208.

Andrzej Kopiczko, Reorganizacja administracyjna Kościoła w Polsce w 1992 roku i jej uwarunkowania, [w:] Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Wierność tradycji – służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 29-45.

Andrzej Kopiczko, Jesuits in the Diocese of Ermland in the 16th–18th centuries, [w:] Jezuitai Lietuvoje (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas (Jesuits in Lithuania: Life, Work, Heritage), red. N. Markauskaite, Vilnius 2011, s. 257-272.

Andrzej Kopiczko, Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur, [w:] VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, z. 1: Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, Olsztyn 2010, s. 13–22.


Artykuły w czasopismach naukowych

Andrzej Kopiczko, Kościół i parafia we Wrzesinie w świetle protokołów powizytacyjnych z drugiej połowy XVI wieku, "Studia Ełckie", 2016, 18 (4), s. 377-384.

Andrzej Kopiczko, 70-rocznica męczeńskiej śmierci ks. Bernarda Klementa - Homilia, "Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne", 2015, nr 70 (135), s. 87-90.

Andrzej Kopiczko, Die katholische Kirche in Memelland (1923-1939), "Acta Historica Universitatis Klaipedensis", 2015, t. 30, s. 101-125.

Andrzej Kopiczko, Gottesdienste und Predigten in der Diözese Ermland im 19. Jahrhundert, "Archiv für schlesische Kirchengeschichte", 2015, t. 73, s. 101-126.

Andrzej Kopiczko, Świątynie katolickie i duszpasterstwo w Malborku w latach 1525-1772, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2015 (1), s. 35-59.

Andrzej Kopiczko, Zarys dziejów parafii w Radostowie do końca II Wojny Światowej, "Studia Ełckie",  2015, t. 17 (1), s. 31-55.

Andrzej Kopiczko, Braniewo w okresie powstania zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej, "Studia Ełckie", 2014, t. 16 (2), s. 163-182.

Andrzej Kopiczko, Głotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł archiwalnych, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2014 (1), s. 3-20.

Andrzej Kopiczko, Der Kult der Muttergottes von Dietrichswalde, "Unsere Ermländische Heimat: Mitteilungsblatt des Historischen Vereins fü Ermland", 2013, t. 59 (1), s. I-IV.

Andrzej Kopiczko, Polnische und deutsche Traditionen im kirchlichen Leben des Ermlands vor 1945, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 2013, t. 57, s. 43-61.

Andrzej Kopiczko, Reorganizacja Kościoła katolickiego w Prusach na podstawie bulli "De salute animarum", "Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura", 2013, t. 12, s. 65-85.

Andrzej Kopiczko, Przyczynek do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci Mikołaja Kopernika w Prusach Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2011, nr 4, s. 617-634.

Andrzej Kopiczko, Jubileusz pod nadzorem. Obchody 400-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, „Studia Elbląskie”, 2011, t. 12, s. 109-129.

Andrzej Kopiczko, Charitable initiatives of Warmia’s clergy in the 19TH century, „Echa Przeszłości”, 2011, t. XII, s. 113-121.

Andrzej Kopiczko, Zmiany granic diecezji warmińskiej w okresie międzywojnia (1919–1939), „Studia Pelplińskie”, 2010, t. 42 (wydanie specjalne), s. 161–170.

Andrzej Kopiczko, Polskie i niemieckie tradycje w katolicyzmie na Warmii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2010, z. 3, s. 49–63.

Andrzej Kopiczko, Represje wobec duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej w okresie stalinowskim (1947-1954), "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, 201-212.

Andrzej Kopiczko, Kościół w Pieniężnie w świetle "Status ecclesiae archipresbyterialis meelsaccensis" z 1699 roku. Studium źródłoznawczo-historyczne, "Echa Przeszłości", 2002, t. 3, s. 67-85.


Redakcje monografii wieloautorskich

Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, red. S. Achremczyk, T. Chwietkieiwcz, M. Jackiewicz-Garniec, A. Kopiczko,  Lidzbark Warmiński 2016, ss. 94.

Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, ss. 733.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013) : dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, ss. 334.

Milenium pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, wstęp i opracowanie Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2013, ss. 234.

Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: wierność tradycji - służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, ss. 400.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Andrzej Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w świetle „Codex Diplomaticus Warmiensis, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Der Deutsche Orden - das historische und kulturelle Erbe und die Gegenwart, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Ryn 5-6 grudnia 2014 r.]

Andrzej Kopiczko, Katholische Kirche in Memelland (1923–1939)2013, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konferenz Contacts and Cultural Transfer in the Historical Region of East Prussia (1700–2000), Uniwersytety w Kłajpedzie, Berlinie i Birmingham. [Nida-Litwa, 20-22 września 2013 r.]

Andrzej Kopiczko, Die Marienerscheinungen in Dietrichswalde und Marpingen im Vergleich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Frömmigkeitsbewegungen im Preußenland. Volksfrömmigkeit – Marienverehrung – religiöse Devianz“, Historischer Verein für Ermland in Münster. [Berlin 20-22 czerwca 2013 r.]

Andrzej Kopiczko, Diecezja warmińska za rządów bpa Józefa Drzazgi (1965–1978), Sympozjum: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus 28 VI 1972 r., Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. [Wrocław 8 listopada 2012 r.]

Andrzej Kopiczko, Gottesdienste und Predigten in der Diözese Ermland im 19. Jahrhundert, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zwischen kirchlicher Disziplin und  gesellschaftlichen Ansprüchen. Der Seelsorgeklerus in den Auseinandersetzungen mit den Zeitströmungen des 19. Jahrhunderts – am Beispiel preußischer Diözesen, Institut für Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V. Regensburg. [Wrocław 6-9 sierpnia 2012 r.]

Andrzej Kopiczko, Władze partyjno-państwowe wobec obchodów milenijnych w diecezji warmińskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Toruń 16-17 czerwca 2011 r.]

Andrzej Kopiczko, Adalbert Zink und Prof. Ignacy Tokarczuk zwei Priester der Diözese Ermland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Generalvikar Adalbert Zink und Prof. Ignacy Tokarczuk. [Paderborn 24-25 września 2011 r.]

Andrzej Kopiczko, Das Religionsleben in Marienburg im 16. bis 18. Jahrhundert, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Symbolik und Repräsentationen der Marienburg: Rivalität – Konfrontation – Kooperation, Universität in Vechta. [Vechta 18-20 listopada 2011 r.]

Andrzej Kopiczko, Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur, Krajowy VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. [Olsztyn 10-12 września 2010 r.]

Andrzej Kopiczko, Studium prozopograficzne nad biografiami kanoników rzeczywistych Kapituły Katedralnej we Fromborku po II wojnie światowej, Międzynarodowy Kongres Naukowy: 750-lecie Warmińskiej Kapituły Katedralnej i powtórny pochówek kanonika Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 20-21 maja 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Andrzej Kopiczko, Uczelniany grant promotorski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego realizowany w latach 2003-2005;

Andrzej Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, realizowany w latach 2003- 2004;

Andrzej Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej 1525-1821, realizowany w latach 1997-1999.


Staże naukowe

W latach 1995-2013 każdego roku kilkutygodniowe kwerendy w archiwach niemieckich, zwłaszcza w Bundesarchiv i Geheimes Staatsarchiv w Berlinie oraz Erzdiözesanarchiv Monachium i Diözesanarchiv w Regensburgu, a także w Eichstätt i Münster.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii;

Archiwoznawstwo;

Aktoznawstwo;

Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

Polityka wyznaniowa w Polsce po 1945 r.;

Historia Kościoła;

Dzieje instytucji społecznych w Polsce;

Historia Warmii i Mazur;

Seminaria magisterskie.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Historischer Verein für Ermland in Münster (wiceprezes);

Rada Archiwalna UWM (przewodniczący);

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (dyrektor);

Pracownia Historii Kościoła Warmińskiego (dyrektor);

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Olsztynie (członek);

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (członek);

Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (członek);

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych (członek);

Magister- und Doktoranden -Stipendien przy Historischer Verein für Ermland, Münster (członek);

Komisja Nauki Wiary przy Episkopacie Polski. Sekcja Nauk Historycznych (członek);

Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego (członek);

Archidiecezjalna Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Konserwacji (członek);

Rada Muzeum Historycznego w Ełku (członek);

Rada Naukowa czasopisma „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” (członek);

Komitet Redakcyjny czasopisma “Echa Przeszłości” (członek);

Rada Redakcyjna „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” (członek);

Rada Redakcyjna czasopisma „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” (członek);

Rada Naukowa czasopisma "Ełcki Przegląd Historyczny" (członek).


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda indywidualna Rektora UWM I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2012 r.]

Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego. [2012 r.]

Medal 10-lecia IPN. [2011 r.]

Srebrny Krzyż Zasługi. [2011 r.]

- Nagroda Zespołowa Rektora UWM II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2011 r.]

Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego. [2010 r.]

Nagroda Zespołowa Rektora UWM II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2008 r.]

Nagroda (stypendium naukowe na okres 6 miesięcy) rektora UWM za osiągnięcia naukowe. [2008 r.]

Nagroda Zespołowa Rektora UWM I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2007 r.]

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl