• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Mirosław Janusz Hoffmann

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: miroslaw.hoffmann@uwm.edu.pl


 https://orcid.org/0000-0003-0850-1507

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Archeologia;
  • Archeologia bałtyjska;
  • Historia archeologii.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Archeologia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej i Pomorza tzw. epok metali (VII w. p.n.e. – XIII w. po Chrystusie);
  • Dzieje nauki (archeologia, geologia) w Prusach Wschodnich i na Pomorzu;
  • Geneza i rozwój towarzystw naukowych w Prusach Wschodnich i na Pomorzu w XVIII-XX wieku.


PUBLIKACJE


Monografie

Mirosław J. Hoffmann, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn 2018.

Mirosław J. Hoffmann, Die Geschichte der Archäologie in Ostpreussen. Von ihren Anfängen im 18. Jahrhundert bis in das Jahr 1920, Husum 2017.

Mirosław J. Hoffmann, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn 2013, ss. 212.

Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego, Ostróda 2004. ss. 111.

Mirosław J. Hoffmann, Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 2000. ss. 276, 78 ryc., 6 map.


Rozdziały w monografiach

[wraz z A. Rzeszotarską-Nowakiewicz], The societes of West Balt barrow culture, 500 BC-1 AD, w: The Past Societes 500 BC-500 AD, Warszawa, 2018, t. 4, ss. 50-70.

[wraz z Sylwią Geelhaar], Waldemar Heym – kwidzyński muzealnik, etnograf i archeolog, w: Klein Stärkenau/Starzykowo Małe. Iławski Biskupin, (red. W. Skrobot), Iława 2018, ss. 7-26.

Wykopaliska osiedla obronnego w Starzykowie Małym – garść refleksji z perspektywy ponad trzech pokoleń, w: Klein Stärkenau/Starzykowo Małe. Iławski Biskupin, (red. W. Skrobot), Iława 2018, ss. 29-30.

[wraz z K. Martyką i J. Sobierajem], Leonhard Fromm (1887-1975). O konserwatorskim zaangażowaniu i Gotach w okolicy Olsztyna, w: Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (red. J. Andrzejowski, C. von Carnap-Borheim, A. Cieśliński, B. Kontny), Warszawa-Schleswig 2017, ss. 611-623.

Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj, Lubawa i okolice od czasów najdawniejszych po schyłek starożytności, [w:] Lubawa: dzieje miasta i regionu, red. K. Grążawski, Lubawa 2016, s. 33-60.

Adam Cieśliński, Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj, Dwa dziobowate okucia końca pasa z południowo-zachodnich Mazur i ziemi lubawskie, [w:] Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur: Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, red.  B.  Kontny, Warszawa 2015, s. 115-122.

[wraz z J. Sobierajem], Lubawa i okolice od czasów najdawniejszych po schyłek starożytności, w: Lubawa. Dzieje miasta i regionu (red. J. Grążawski), Olsztyn 2014, ss. 33-60.

Mirosław J. Hoffmann, Czasy najdawniejsze. Przed przybyciem zakonu krzyżackiego, [w:] Dzieje zamku ryńskiego i okolic, red. J. Gancewski, Olsztyn 2014, s. 7-22.

Mirosław J. Hoffmann, Problem identyfikacji Glotovii, a osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w XI-XIV wieku, [w:] Parafia Głotowo. 700 lat Głotowa. Materiały sesji naukowej, Głotowo 2014, s. 69-83.

Mirosław J. Hoffmann, I Bałtycki Kongres Archeologów w Sztokholmie w 1912 roku i udział w nim badaczy z Gdańska i Królewca, [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2014, s. 31-39.

Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj, Kacper Martyka, Znaleziska skarbów i ich weryfikacja w terenie, [w:] Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013, s. 7-13.

Mirosław J. Hoffmann, „Wrota Warmii” w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. I. Lewandowska, Purda – Olsztyn, 2012, s. 9-20.

Mirosław J. Hoffmann, Pradzieje ziem pruskich /rozdział I/, [w:] Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży szkolnej, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/12, s. 12-55.

Mirosław J. Hoffmann, Podbój terytoriów pruskich przez zakon krzyżacki w XIII wieku, [w:] Wielkie wojny w Prusach, Seria Militaria Prussica, Dąbrówno 2010, s. 21-32.

Mirosław J. Hoffmann, Sylwetka Ernsta Petersena (1905-1944), autora pierwszej monografii kultury pomorskiej, [w:] Między kulturą łużycką a kulturą pomorską, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2010, s. 21-29.

Mirosław J. Hoffmann, Kamienne fallusy z IV-III wieku p.n.e. z Warmii i Mazur. Kontekst odkrycia i próby interpretacji, (w:) Kamienie w historii, kulturze i religii (red. R. Klimek, S. Szczepański), Olsztyn 2010, s. 24-28.

Mirosław J. Hoffmann, Sylwia Tatara, Waldemar Heym – kwidzyński muzealnik, etnograf i archeolog. W czterdziestolecie śmierci, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica III. XVI Sesja Pomorzoznawcza, cz. 2, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 399-414.

Mirosław J. Hoffmann, Arkadiusz Koperkiewicz, Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica III. XVI Sesja Pomorzoznawcza, cz. 1, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 431-444.

Mirosław J. Hoffmann, Carl Engel i jego działalność w Komisariacie Rzeszy Wschód w latach 1941-1942, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam. Seminarium Bałtyjskie, t. II, red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska, Warszawa 2009, s. 41-61.

Mirosław J. Hoffmann, Bolko Freiherr von Richthofen – rola i miejsce w archeologii Prus Wschodnich doby nazizmu, [w:] Włodzimierz Antoniewicz – profesor z Warszawy, red. S. K. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 66-81.

Mirosław J. Hoffmann, Z historii badań archeologicznych w rejonie pól grunwaldzkich, [w:] Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich. Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości, red. J. Gancewski, Olsztyn 2009, s. 143-152.

Mirosław J. Hoffmann, Bemerkungen über die Funde aus den älteren Ausgrabungen in den Gräberfeldern Kellaren und Daumen, [w:] F. Jakobson, Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr. Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, Band 1 (bearbeitet und herausgegeben Anna Bitner-Wróblewska, Claus Carnap-Bornheim, Jānis Ciglis, Volker Hilberg und Wojciech Nowakowski), Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Band 9, Neumünster 2009, s. 29-30.


Artykuły w czasopismach naukowych

Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz, Zespoły grobowe z ceramiką z Aukštakiemiai/Oberhof i Rżewskoje/Linkuhnen w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, „Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, t. VII (XLVIII), Fasc. B, 2012, s. 43-49, ryc. 1-14.

Mirosław J. Hoffmann, Nazi Ideology in the Archeology of East Prussia, „Echa przeszłości”, t. XII, 2011, s. 165-172.

Mirosław J. Hoffmann, Inspekcja muzeów litewskich przeprowadzona przez Carla Engela w latach 1941-1942, „Echa przeszłości”, t. X, 2009, s. 395-405.

Mirosław  J. Hoffmann, Ceramika osadnicza z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Prusach Wschodnich (łącznie z dawnym okręgiem rejencyjnym Prusy Zachodnie)" - w badaniach Hansa Schleifa, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, 141-157.


Redakcje monografii wieloautorskich

I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) poświęcona pamięci Prof. J.Okulicza-Kozaryna. Książka Abstraktów, red. Mirosław J. Hoffmann, Maciej Karczewski, Sławomir Wadyl, Białystok – Gdańsk – Olsztyn – Toruń 2013, ss. 97.

Człowiek a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku. Pruthenia Antiqua. Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich, vol. I, red. M. J. Hoffmann, J. Sobieraj, Olsztyn 2004. ss. 380.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Mirosław J. Hoffmann, Nowe źródła archiwalne do pradziejów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Konferencja Archeologiczna: Modern Heritage, Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, IA Uniwersytet Warszawski. [Mrągowo, 11-12 grudnia 2014 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Geolog i prahistoryk Gottlieb Michael Berendt (1836-1920) – badacz Pomorza i Prus Wschodnich, XIX Sesja Pomorzoznawcza. IAIE PAN w Szczecinie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie. [Szczecin 21-23 listopada 2013 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w XI-XIV wieku a problem identyfikacji Glotovii, Regionalna Konferencja Naukowa, Stowarzyszenie „Glotovia”. [Głotowo 17 maja 2013 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Die Geschichte der archäologischen  Forschungen im Pojezierze Mrągowskie/Sensburger Seeplatte, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity. IA Uniwersytet Warszawski. [Mrągowo 11-13 czerwca 2012 r.]

Mirosław J. Hoffmann, I Bałtycki Kongres Archeologów w Sztokholmie w 1912 r. i udział w nim badaczy z Gdańska i Królewca, Ogólnopolska Konferencja Archeologiczna: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. [Gdańsk 24-25 listopada 2011 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Sylwia Tatara, Die wichtigsten Entdeckungen von Relikten der bischöflichen und Ordensansiedlung in Pomesanien im Lichte der archäologischen Ausgrabungen von Waldemar Heym (1883-1967) und Dr. Antoni Pawłowski (1950-2008), Internationale Konferenz: Symbolik und Repräsentationen der Marienburg: Rivalität – Konfrontation – Kooperation, Universität Vechta. [Vechta 18-20 listopada 2011 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Osada z młodszej epoki brązu w Olsztynie – Hermenau w świetle źródeł archiwalnych z Prussia Museum w Królewcu, Ogólnopolska Konferencja Archeologiczna: Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. [Gdańsk 18-19 września 2009 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Sylwetka Ernsta Petersena (1905-1944) – autora pierwszej monografii kultury pomorskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku [Gdańsk 15-16 września 2009 r.]

Mirosław J. Hoffmann, Kamienne fallusy z IV-III wieku p.n.e. z Warmii i Mazur. Kontekst odkrycia i próby interpretacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Od profanum do sacrum? Kamienie w historii, kulturze i religii dawnych ziem pruskich, Urząd Gminy w Kruklankach. [Kruklanki 4 czerwca 2009 r.]


Seminaria

Mirosław J. Hoffmann, Kształtowanie się form organizacyjnych wschodniopruskiej archeologii w XIX w. (do wojny francusko-pruskiej), Seminarium w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu. [Poznań 27 maja 2013 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Mirosław J. Hiffmann [wykonawca], THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, numer grantu: 11H 11 018680, realizacja grantu:  2013–2017.


Projekty

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Mirosław J. Hoffmann [kierownik], Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacja projektu: 2013–2013.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Mirosław J. Hoffmann [wykonawca], Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim, program dziedzictwo kulturowe, priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych, realizacja projektu: 2013–2013.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prahistoria ziem polskich;

Neografia gotycka;

Bałtowie i ich sąsiedzi u schyłku starożytności i w średniowieczu (wykład ogólnowydziałowy);

Geografia polityczna i ekonomiczna.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa w Berlinie;

Towarzystwo Naukowe Pruthenia (prezydent);

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (prezes Oddziału Olsztyńskiego);

Polskie Towarzystwo Historyczne;

Fundacja Dajna im.  Jerzego Okulicza-Kozaryna (członek Rady Programowej).


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę (leg. nr 414-2014-12). [2014 r.]

Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (leg. nr 6772). [2005 r.]


Hobby

Turystyka rowerowa i kajakowa; dobra lektura, głównie biografistyka oraz literatura z gatunku political fiction.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

·       Kierownik projektu badawczego „Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość projektu: 36 000. 28. III 2013 – 31. XII 2013 r.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl