• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE

altInterdyscyplinarne Studia Strategiczne

studia magisterskie stacjonarne

LIDER – PRZYWÓDCA – MENADŻER

Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40

tel.: 89 527 36 12

 Interdyscyplinarne Studia StrategiczneINFORMATOR O KIERUNKU DLA REKRUTACJI 2020/21

https://www.dropbox.com/sh/ryttyx6x2yvpzvs/AACseV4wr5_SmoIpl2QPEgAja?


Forma studiów

Studia stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata > 4 semestry > wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe ˃ ogółem 3.000 godz. ˃ 120 ECTS

Limit przyjęć

30 osób

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

-  administracyjnym,

-  menedżerskim,

-   dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),

- społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),

- kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),

-  prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),

- komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),

- techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

 Obszary zatrudnienia

Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych ze względu na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarczym. Absolwenci zyskają również możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 Treści kształcenia

Nowa oferta edukacyjna, jaką stanowią Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odpowiada na obserwowane współcześnie szybkie i głębokie zmiany zachodzące w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej oraz zmieniające się wraz z tymi czynnikami potrzeby na rynku pracy. Stawianie czoła aktualnym wyzwaniom w zakresie postrzegania bezpieczeństwa i obronności państwa, wymaga umiejętności strategicznego myślenia, umożliwiającego kompleksowe, wielopłaszczyznowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, pozwalającego przewidzieć wystarczająco wcześnie pojawiające się wyzwania oraz zagrożenia.

Nie można zrozumieć problemów współczesnego świata nie korzystając z dorobku wielu dyscyplin naukowych. W skomplikowanej aktualnie sytuacji geopolitycznej potrzebne są studia, które kształtowałyby umiejętności myślenia strategicznego, wielopłaszczyznowego. Skuteczne rozpoznawanie zachodzących zjawisk i określanie ich rzeczywistego źródła, wymaga posiadania wiedzy z co najmniej kilku podstawowych dziedzin nauki.

Wyzwaniom, które stawia przed ludźmi współczesny świat, mogą stawić czoła, jedynie zespoły składające się ze specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności. Z kolei te niejednorodne zespoły fachowców potrzebują liderów zdolnych do kierowania nimi.

Pojawiające się zupełnie nowe wyzwania wymagają od absolwentów nowych form kształcenia, których świetnym przykładem są Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

 Dostęp do Internetu, źródeł i literatury naukowej

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl