• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

WOJSKOZNAWSTWO

alt

NA WOJSKOZNAWSTWO

…MARSZ !

Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40
tel.: 89 527 36 12

lub

tel. kom.: 600 131 945; 601 919 113


INFORMATOR O KIERUNKU DLA REKRUTACJI 2020/21

https://www.dropbox.com/sh/ryttyx6x2yvpzvs/AACseV4wr5_SmoIpl2QPEgAja?


Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej. Zainteresowanie dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię militarną swojego regionu, traktując ją jako doskonały walor promocyjny. Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej są jednymi z większych pracodawców.

Forma studiów

Studia stacjonarne.

Czas trwania studiów

3 lata > 6 semestrów zajęć dziedzin i obszarów nauk humanistycznych  takich jak: filozofia, historia, kulturoznawstwo, nauka o zarządzaniu oraz z dziedzin nauk społecznych takich jak: nauka o bezpieczeństwie, nauka o obronności, nauka o polityce, prawo. 

Limit przyjęć

30 osób.

Zasady rekrutacji

W systemie „nowej matury”: na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na  świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z przedmiotu.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych będących podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w przyszłej pracy zawodowej m.in. w służbach mundurowych.

Studia przygotują do partycypacji w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa, formułowanie merytorycznych argumentów, uwrażliwianie konieczność przestrzegania norm etycznych w życiu społecznym i politycznym. Wykształcą indywidualne oraz społeczne aspiracje i oczekiwania studentów z zakresu wojskowości i obronności państwa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach.

Obszary zatrudnienia

Studenci z uzyskanym tytułem licencjata wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą przydatni we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będą przygotowani do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Znajomość europejskiego systemu obrony umożliwia także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Treści kształcenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zostały określone efekty kształcenia dla kierunku wojskoznawstwo, obejmujące odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Przedmioty realizowane w ramach kierunku obejmują obszar nauk humanistycznych, który realizowany jest w 60% i nauk społecznych, realizowanych w 40%. Przedmioty są zorganizowane w następujących modułach:

  1. moduł kształcenia ogólnego,
  2. moduł kształcenia podstawowego,
  3. moduł kierunkowy
  4. moduł specjalizacyjny
  5. moduł praktyczny
  6. moduł fakultatywny
  7. moduł dyplomowy

Treści programowe mają charakter interdyscyplinarny, niektóre przedmioty realizują jednocześnie zarówno treści (efekty) humanistyczne, jak i społeczne. Stąd też decyzja o realizowaniu kierunku na Wydziale Humanistycznym.

Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl