14 Czerwca 2024

Aktualności


UWM po raz kolejny został sklasyfikowany w THE Impact. To światowy ranking uczelni wyższych, który ocenia je pod kątem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) określonych w agendzie ONZ. W tym roku UWM poprawił swój wynik i znalazł się w przedziale 1001-1500. To kolejny, po niedawno opublikowanym rankingu magazynu Forbes, w którym UWM zajął drugie miejsce w gronie najlepszych pracodawców w kategorii „Szkolnictwo i badania naukowe”, dowód na to, że uczelnia dokłada starań, by tworzyć przyjazną przestrzeń dla swojej społeczności.

Times Higher Education Impact to zestawienie przedstawiające te uczelnie, które wyróżniają się w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, czym – jak piszą twórcy rankingu – demonstrują swoje zaangażowanie w stawianie czoła najpilniejszym wyzwaniom świata, czyli m.in. zrównoważeniu środowiskowemu, włączeniu społecznemu, wzrostowi gospodarczemu i partnerstwu. Twórców rankingu interesują nie tylko publikacje i badania, które mają wyraźny wpływ na realizację SDG, ale także to, jak uczelnia dba o swoją społeczność oraz zasoby materialne. Sporządzając zestawienie, autorzy THE Impact pod uwagę biorą współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz nawiązywane przez nią partnerstwa. Oceniana jest także edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz ich lepszego zrozumienia.

Park w Kortowie przeszedł kilka lat temu rewitalizację służącą m.in. poprawie bioróżnorodności w tym miejscu
Park w Kortowie przeszedł kilka lat temu rewitalizację służącą m.in. poprawie bioróżnorodności w tym miejscu

 

THE Impact, czyli ranking odpowiedzialności

W 2024 roku zaangażowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w realizację celów zrównoważonego rozwoju pozwoliło uczelni na znalezienie się w przedziale 1001-1500 rankingu THE Impact. UWM jest w nim jedną z 25 uczelni w Polsce i zajmuje 6. miejsce wśród polskich publicznych uniwersytetów klasycznych.

– Środowisko akademickie powinno pełnić kluczową rolę w napędzaniu zmian służących zrównoważonemu rozwojowi, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że doceniane są nasze wysiłki w tym zakresie. Potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku, jest między innymi awans UWM w rankingu THE Impact, zestawieniu, które monitoruje działania uczelni w zakresie celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla prof. dr hab. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia uczelni.

W rankingu uwzględniane są wyniki dotyczące realizacji 17. celu zrównoważonego rozwoju (Partnerstwa na rzecz celów) oraz trzy inne wyniki z celów, w których instytucje mogą wykazać się największym wpływem i wkładem w zrównoważony rozwój.

UWM został najwyżej oceniony w zakresie celu 16. (Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje), który ma na uwadze umocnienie pokoju, stabilności, skutecznych rządów, praworządności i praw człowieka. Podobnie wysoko doceniono zaangażowanie środowiska akademickiego w wypełnianie zadań sformułowanych w celu 3. (Dobre zdrowie i jakość życia), który skupia się na zapewnianiu i promowaniu dobrostanu. Uniwersytet był także oceniany pod kątem realizacji 15. celu (Życie na lądzie), który ukierunkowany jest na podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia utraty różnorodności biologicznej i naturalnych ekosystemów.

 

Na UWM opracowany został Plan Równości Płci. To także jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju
Na UWM opracowany został Plan Równości Płci. To także jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju

UWM z myślą o przyszłości

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zarówno swoimi badaniami, jak i bieżącymi działaniami wpisuje się w trendy zmierzające do tego, by zapewnić bezpieczną przyszłość naszej planecie – tłumaczy prof. Paweł Wielgosz. – Z myślą o tym na uczelni prowadzone są badania mające na celu polepszanie jakości życia czy zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu. Rozwijamy też ofertę kierunków studiów kształcących specjalistów wspierających społeczeństwo w zakresie m.in. pomocy psychologicznej, zdrowego stylu życia czy przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W ostatnich latach staramy się aktywnie pozyskiwać partnerów, z którymi będziemy w stanie zdziałać więcej. Przykładem tego jest Forum Zielonych Uniwersytetów, którego idea zrodziła się na UWM. Mamy świadomość, że to naukowcy mogą wpływać na zmianę światopoglądową dotyczącą ekologii i klimatu, dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w tym zakresie.

A skoro mowa o zobowiązaniach, to warto zaznaczyć, że od 2022 roku uczelnia działa w zgodzie z Agendą zrównoważonego rozwoju UWM do 2030 roku. Określa ona działania, które UWM chce podejmować z myślą o przyszłości planety i jej mieszkańców. Za przygotowanie dokumentu odpowiadał uniwersytecki Green Team pod przewodnictwem Adriany Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza, a jej podstawy zawarte są także w strategii rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata. „Włączenie się w realizację celów globalnych jest (...) dla nas tak naturalne, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy na co dzień. Dla społeczności UWM ważna jest m.in. ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu” – zaznaczono w Agendzie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w szczególny sposób chce skupić się na kilku celach: dbałości o dobre zdrowie i jakość życia (cel 3), zapewnieniu dostępu do edukacji wysokiej jakości (cel 4), ochronie równości płci (cel 5), wdrażania idei zrównoważonych miast i społeczności (cel 11), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (cel 12) oraz przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi na klimat (cel 13). Uczelnia chce w sposób odpowiedzialny zarządzać zmianą i zawierać partnerstwa, które będą to umożliwiać. Przykładem tego jest np. Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”, którego członkiem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, skupiające się m.in.. na rozwoju turystyki medycznej, zdrowotnej, uzdrowiskowej i wszelkiego rodzaju usługach okołomedycznych.

 

UWM zachęca swoich pracowników i studentów do zdrowego stylu życia
UWM zachęca swoich pracowników i studentów do zdrowego stylu życia

 

Pracę nad zmianami na lepsze UWM zaczyna od swojego najbliższego otoczenia. W budynkach, między innymi dzięki instalacji fotowoltaicznych oraz termomedernizacji, optymalizowane są koszty zużycia energii i zmniejszenie emisji CO₂. Biblioteka Uniwersytecka korzysta z serwerów chmurowych, dzięki którym zrezygnowano z drogiego zaplecza serwerowego, więc oszczędzane są pieniądze i energia elektryczna. W budynku udostępnione są także urządzenia do skanowania, dzięki czemu zmniejszyła się liczba wydruków. O ograniczenie zużywanego papieru dbają zresztą wszyscy pracownicy Uniwersytetu, a ułatwić im to ma elektroniczny obieg dokumentów.

O zrównoważonym rozwoju i trosce o planetę naukowcy myślą nie tylko podejmując badania mające na celu szukanie rozwiązań dla problemów współczesnego świata, ale także w czasie ich prowadzenia. Z tego powodu sukcesywnie rezygnuje się z metod badawczych, które stanowią obciążenie dla środowiska, a w laboratoriach pojawia się nowoczesna, bezpieczna aparatura.

UWM dba także o popularyzację postaw proekologicznych wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców Olsztyna i regionu, organizując w Kortowie np. Dzień Ziemi, Dzień Recyclingu czy Światowy Dzień Ochrony Środowiska

>>> Uczelnia odpowiedzialna społecznie

 

Podczas Światowego Dnia Środowiska w Kortowie uczono m.in. segregacji odpadów
Podczas Światowego Dnia Środowiska w Kortowie uczono m.in. segregacji odpadów

 

UWM wśród najlepszych pracodawców

Ranking Najlepszych Pracodawców w Polsce – Poland’s Best Employers 2024 został sporządzony po raz czwarty przez magazyn „Forbes” i firmę analityczno-badawczą Statista. Podstawą oceny w badaniu były odpowiedzi udzielone w internetowym kwestionariuszu przez reprezentatywną grupę 20 tys. pracowników dużych firm. Badanie przeprowadzono od 20 października do 30 listopada 2023. Ocena objęła około 2 tys. organizacji w Polsce zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Jak informuje „Forbes”, firmy zgłosiły udział w badaniu dobrowolnie, chcąc sprawdzić, na ile potrafią zadbać o swoich pracowników. Ranking prezentuje 300 najlepszych pracodawców w zestawieniu ogólnym oraz z podziałem na 25 branż. Respondenci oceniali m.in. styl pracy (hybrydowy i powroty do biur), otwartość firm na różnorodność zatrudnianych ludzi czy sposób, w jaki realizowane są pracownicze benefity i wynagrodzenia. Pracownicy byli także pytani, czy poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny.

Najlepsi pracodawcy w Polsce według tego badania to Nike, Microsoft i Adidas (globalne firmy, które mają oddziały także w Polsce i siedziby w Warszawie). Jeśli chodzi o pracodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, prym wiedzie firma Meble Wójcik z Elbląga zajmując 26. miejsce w zestawieniu ogólnym (wszystkie branże łącznie) oraz 4. miejsce w branży produkcji dobór konsumpcyjnych i trwałych. Drugi najlepszy pracodawca w naszym województwie to UWM z 47. miejscem w zestawieniu ogólnym w kraju oraz 2. miejscem w branży szkolnictwo i badania naukowe. UWM został też najlepszym pracodawcą w Olsztynie i należy do największych w stolicy województwa, zatrudniając ok. 3 tys. pracowników (podczas tworzenia rankingu uwzględniono 2987 pracowników).

**********

W rankingu THE Impact 2024 ocenie poddane zostały 2152 uczelnie. Na szczycie listy po raz trzeci z rzędu znalazł się Australijski Uniwersytet Western Sydney. Drugie miejsce zajmują wspólnie brytyjski Uniwersytet w Manchesterze i australijski Uniwersytet Tasmanii.

Najlepszy debiut w zestawieniu odnotował francuski Institut Agro, który uplasował się na 21. miejscu. Najliczniej reprezentowanym krajem w ogólnym zestawieniu są Indie, z których pochodzi aż 96 instytucji uwzględnionych przez twórców rankingu.

dbp

Warto przeczytać:

>>> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wśród najlepszych pracodawców wg rankingu magazynu „Forbes”

>>> Awans UWM w rankingu QS WUR 

>>> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z lepszą pozycją w rankingu SCImago

>>> UWM w UI GreenMetric, rankingu najbardziej zielonych uczelni

Rodzaj artykułu